Sloka & Mantra

Sloka Ketuhanan

Sloka-sloka yang menyatakan Brahman (Tuhan) meresapi segala ciptaannya yang bersifat Transendent (Nirguna Brahman) Tri Sandya bait 2 Om Nārāyana evedam sarvam yad bhūtam yac ca bhavyam niskalanko nirānjano nirvikalpo nirākhyātah çuddho deva eko nārāyano na dvityo’sti kascit Artinya :...

Puja Mantra Trisandya

Bait I Om bhùr bhvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayàt Tuhan adalah bhùr svah. Kita memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Hyang Widhi, Semoga Ia berikan semangat pikiran kita. Bait II Om Nàràyana...